خبرگزاری محار - طرفين به تعهدات خود در توافقنامه حج پايبند بوده اند