خبرگزاری محار - گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور

گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
شناسه خبر : 1774 -

اين نمايشگاه با هدف نمایش تولیدات پس از دوره های تخصصی به آموزی حصیر بافی و معرفی ایده های خلاقانه در رشته صنایع دستی دریایی که با استقبال بی نظیری از بازدیدکنندگان و مسئولین سازمان قرار گرفت هفته گذشته در ساختمان مركزي سازمان ميراث فرهنگی برگزار شد.

-------


گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
گزارش تصويري نمایشگاه تخصصی صنایع دستی دریایی و حصیر بافی استان بوشهر در سالن ساختمان شماره 2سازمان میراث فرهنگی كشور
  • :
عضویت در کانال تلگرام محار نیوز
ارسال نظر :