خبرگزاری محار

به گزارش محار نیوز : محسن هاشمی رفسنجانی مهمان برنامه دست خط شبکه پنجم سیما بود و گفت وگوی مفصل و جالبی با مجری این برنامه داشت.

ده سال پیش امید فقط 18 بهار از زندگی اش گذشته بود که پایش به زندان وکیل آباد مشهد باز شد. باورش نمی شد پسری که رنگ کلانتری محل را تا آن موقع ندیده و همه او راپسری سربه راه می دانستند، یکدفعه سرنوشت زندگی اش این گونه رقم بخورد. 

به گزارش مهار نیوز : هرکس برای حصول اطمینان از اجرا شدن وصیت نامه اش باید تمام ضوابط و تشریفات قانونی و شرعی وصیت نامه را رعایت کند. تنظیمِ یک وصیت نامۀ صحیح باعث کاهش اختلافات خانوادگی و رجوع به دادگاه می شود بنابراین همۀ انسان ها برای تصمیم گیری دربارۀ حقوق و اموال خود پس از مرگ باید با قوانین نوشتن صحیح وصیت نامه آشنایی داشته باشند.