خبرگزاری محار  - بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان - از تاریخ 1396/02/08  به مدت پنج روز
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/02/08 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان کمی تا نیمه ابری در برخی نقاط افزایش ابر با احتمال رگبار خفیف و پراکنده باران و رعدوبرق
آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال بارش خفیف و پراکنده باران
آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال بارش خفیف و پراکنده باران
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر غالبا شمال غربی تا شمال شرقی 10-34/38
متغیر غالبا شمال غربی تا شمال شرقی و جنوب استان شمال شرقی- جنوب شرقی 08-30/38
متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 10-34
متغیر غالبا شمال شرقی- شمال غربی 10-34/44
متغیر غالبا ضشمال شرقی- شمال غربی 10-34/44