خبرگزاری محار - بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان - از تاریخ 1396/04/07 به مدت پنج روز
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/04/07 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی.
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی.
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی.
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی .
آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی.
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی 8-34
متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی 8-32
متغیر / جنوب غربی تا جنوب شرقی 8-32
متغیر / جنوب غربی تا شمال غربی 8-32
متغیر / جنوب غربی تا شمال غربی 8-32