خبرگزاری محار - بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان - از تاریخ 1396/05/29 به مدت پنج روز
بولتن پیش بینی 5 روزه جوی استان
از تاریخ 1396/05/29 به مدت پنج روز
روزهای هفته وضعیت جوی
آسمان نیمه ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ،در قسمتهای شمالی استان گاهی وزش باد و در قسمتهای شرقی و جنوبی استان با احتمال ناپایداریهای جوی.
آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ، در قسمتهای شرقی و جنوبی استان با احتمال ناپایداریهای جوی.
آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی.
آسمان قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ، گاهی افزایش ابر
آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی و مه صبحگاهی ، گاهی افزایش ابر
روزهای هفته سمت باد سرعت باد (کیلومتر در ساعت)
غالبا شمال غربی تا جنوب غربی 10-32/36 در هنگام وقوع تندباد بیش از 48
غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی گاهی شمال غربی 10-32/36 در هنگام وقوع تندباد بیش از 48
متغبر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-28/36
متغبر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-28/34
غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی 08-28/34