خبرگزاری محار - پیش بینی وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
پیش بینی دریایی ۳۶ ساعته استان بوشهر
از تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, جزیره خارگ )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - غربی شمال غربی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 14-36/42 12-36/40 08-32
ارتفاع موج (cm) 60-120/180 60-120/150 30-90
دید افقی(km) 4-9 3-8 3-8
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی-غربی شمال غربی تا جنوب غربی متغیر غالبا جنوب غربی- جنوب شرقی
سرعت باد (km/h) 12-36/42 12-36/40 08-30
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120 30-90
دید افقی(km) 3-8 3-8 3-8
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - جنوب غربی شمال غربی تا جنوب غربی متغیر غالباً جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 12-34/38 12-36 8-30
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120 30-90
دید افقی(km) 3-9 3-8 3-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 10-34/38 12-34 08-28
ارتفاع موج (cm) 60-120/150 60-120 30-90
دید افقی(km) 3-9 3-8 3-8
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی متغیر غالبا جنوب شرقی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-34 08-30 08-28
ارتفاع موج (cm) 60-120 30-90 30-90
دید افقی(km) 3-7 3-7 3-7
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال شرقی- شرقی شمال شرقی- جنوب شرقی شمال شرقی- شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30/36 08-28/36 08-30/36
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-90
دید افقی(km) 4-8 4-10 4-10