خبرگزاری محار  - پیش بینی وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
پیش بینی دریایی ۳۶ ساعته استان بوشهر
از تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد متغیر بتدریج جنوب غربی- شمال غربی شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی تا جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 10-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-60
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی تا شمال شرقی شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی تا شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 10-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60/90 30-60گاهی تا 90 30-60 گاهی تا 90
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- شمال شرقی شمال غربی- شمال شرقی شمال غربی تا شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 گاهی تا 36 10-32 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-90 30-60
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی تا شمال شرقی شمال غربی تا شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 گاهی تا 36 08-30 گاهی تا 34 08-30
ارتفاع موج (cm) 30 تا 60 گاهی تا 90 30-60گاهی تا 90 30-60 گاهی تا 90
دید افقی(km) 4-8 5-10 5-10
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی- شمال شرقی شمال غربی - شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 گاهی تا 36 08-30 گاهی تا 34 08-30 گاهی تا 34
ارتفاع موج (cm) 30 تا 60 گاهی تا 90 30-60گاهی تا 90 30-60 گاهی تا 90
دید افقی(km) 4-8 5-10 5-10
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - شمال شرقی شمال غربی - غربی شمال غربی تا شمال شرقی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30 تا 60 گاهی تا 90 30-60گاهی تا 90 30-60
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10