خبرگزاری محار  - پیش بینی وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر
پیش بینی دریایی ۳۶ ساعته استان بوشهر
از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
1 - 1 ( بندر دیلم, بندر گناوه, بندر ریگ, بندر امام حسن, کویت )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- غربی شمال غربی- شمال شمال غربی- غربی
سرعت باد (km/h) 08-28 08-28 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-60
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
2 - 2 ( جزیره شیف, بندر بوشهر, بندر دلوار )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- غربی شمال غربی- شمال شمال غربی- غربی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-60
دید افقی(km) 5-10 5-10 5-10
3 - 3 ( بندر رستمی, بندر لاور ساحلی, خورخان, دماغه خان, بوالخیر, بندر عامری )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی - جنوب غربی شمال غربی - جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-28 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-60 30-60
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
4 - 4 ( بندر دیر, بندر طاهری, بردخون, بندر کنگان )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-28 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 گاهی تا 90 30-60 گاهی تا 90 30-60
دید افقی(km) 5-9 و در اوایل صبح 4000 متر یا کمتر 4-8 4-8
5 - 5 ( بندر عسلویه, نخل تقی, جزیره کیش, جزیره لاوان, جزیره هندرابی )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی شمال- شمال غربی
سرعت باد (km/h) 08-30 08-30 08-30
ارتفاع موج (cm) 30-60 30-90 30-60
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8
6 - 6 ( جزیره سیری, جزیره ابوموسی, بندر لنگه )
  تا ساعت 15:30 امروز از ساعت 15:30 امروز تا ساعت 3:30 بامداد فردا آینده نگاری تا ساعت 15:30 فردا
سمت باد شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- جنوب غربی شمال غربی- شمال
سرعت باد (km/h) 08-30 08-28 08-28
ارتفاع موج (cm) 30-90 30-60 30-60
دید افقی(km) 4-8 4-8 4-8